รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบแรก ระดับประชาชนทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบแรก ระดับประชาชนทั่วไป

รายละเอียดของผู้สมัคร
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สนามสอบ
PS110001 นายกฤติน โรจน์วราวัตร มหาวิทยาลัยบูรพา
PS110002 นายวีรยุทธ ชลารักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS110003 นายพีระวัฒน์ สุขวัฒน์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110004 นายพัฒนพงศ์ เชื้อทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS110005 นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS110006 นายนที ตันติโลหะกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS110009 นายธีระ ลายธีระพงศ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110011 นายจารุพัฒน์ จิตดวงเปรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS110012 นายณัฐดนัย ลูกหนุมารเจ้า อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110014 นางสาวเกสร แหววใจเพชร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS110015 นายศุภณัฐ เอมกลิ่น อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110016 นายธวัช ดนตรีเสนาะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS110017 นายวราวุธ ล้อมงคล อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110018 นายฉัตรชัย อภิชล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS110020 นายประภัสร์ สินธวัชต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS110021 นายตฤณ วงศ์สง่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS110022 นายอามีน เจะเลาะ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110027 นายปิยะพัฒน์ ทวีเงิน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110028 นางสาวชลิตา ปานอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110029 นางสาวสุดา เนตรเถื่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110030 นายนฤเบศ ตรีเนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110031 นางสาวประภา ส้มไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110032 นายณัฐณิกรณ์ พิลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110033 นายสิทธิกร ห้อยสัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110034 นายอัครวิชญ์ เล็กเจริญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
PS110035 นายสิปปกร ม่วงเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110036 นายเมธา สันแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110037 นายอนุชา เหล่าโนนคร้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
PS110038 นายพันธกานต์ ฤกษ์รัตนประทีป มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS110039 นางสาวสิรินาถฐ์ ตุ้มทอง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS110040 นางสาวชลธิษา ทัพมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110041 นายเกรียงไกร ครุพงศ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110042 นายอานนท์ รอดรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110043 นางสาวปิยนุช มั่นสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110044 นางสาวไพรินทร์ ม่วงจั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110045 นางสาวจิราพร สวัสดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110046 นางสาวกวิตา จรรยารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110047 นายสุภัฐ สุขสอาด มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS110048 นายสุขนรินทร์ เจริญสุขเอี่ยม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS110049 นางสาวอณัญญา เหมพิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110050 นายประกาศิต เจริญผล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS110051 นายธีรศักดิ์ ชูปัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110052 นายลิขิต เชาว์สุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110053 นายณภัทร ธรรมถาวร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110054 นางสาวกวิสรา ทิศากอบสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110055 นางสาวจิราภรณ์ คิดไร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110056 นายชัยวัฒน์ สุทาทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110057 นายไกร เจริญสุข อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110058 นายศุภโชค พรไชยะสิทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
PS110059 นายตระกูล อ่อนรัตน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS110060 นายนัฐพล แสงทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS110062 นางสาววิไลรัตน์ ประสงค์แก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110063 นายเมฆินทร์ วรศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110064 นายชัยรัตน์ ทับบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110065 นายสุขสันติ หอมสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110066 นายศรราม ทิพย์มงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110067 นางสาวดวงตา ไวกสิกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110068 นางสาวแพรวพรรณ แก่นทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110070 นายวิชาญ แผนสุพรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110071 นายจิณรวัตร เดชมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110072 นายสาธิต อ่วมเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110073 นางสาวเบญจมาศ คงทายาท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110075 นางสาวปวีณา โกมล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110076 นายพงษ์นรินทร์ ประทีปพรศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110077 นางสาวสุภาพร ชามา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110078 นางสาวเสาวลักษณ์ กลิ่นจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110079 นางสาวสุพิชญา อนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110080 นางสาวสิริวรรณ บุญภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110081 นางสาวชุติมา ใจแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110082 นางสาวจรัญญา สว่างจิตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110083 นางสาวศรีปัญญา พุกมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110084 นางสาวนิสา แสงเส้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110085 นางสาวนันท์ธีรา วาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110086 นางสาวพรทิภา สนเม้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110087 นางสาวชุตินันท์ พิกุลทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110088 นางสาวนิตยา บุญโสม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110089 นายเฉลิม แซ่ลิ้ม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110090 นางสาวนารินทร์ ย่องหยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110091 นางสาวกัญญา กลัดพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110092 นางสาวศลิษา ทองประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110093 นางสาวโยษิตา บุญยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110094 นางสาวจีราภรณ์ เมากตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110095 นางสาววณาวรรณ รักวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110096 นางสาวชุติมา สุขจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110097 นางสาวภานุกา หลังพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110098 นายชินพรรธน์ โพธิ์ธรรมโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110099 นางสาววรรณพร เสือเพ็ญศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110100 นายสุรสิทธิ์ นุสติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110101 นายสุธน พงษ์งาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110102 นายธนารักษ์ หมู่สุขศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110103 นายสรรเสริญ หาญเชิงค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110104 นายธนวัฒน์ สดสี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110105 นางสาวอัมรา มีแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110106 นางสาวจิราภรณ์ เทพวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110107 นางสาวปรียานุช สืบวงษ์รอด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110108 นางสาวจินตนา นาคคำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110109 นางสาวสุวรรณา แสงสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110110 นางสาวจริยา พูลเขตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110111 นางสาวพลอยไพลิน สอนแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110112 นางสาวธัญญารัตน์ ยันยงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110113 นางสาวรัตติยาภรณ์ เพ็งผจญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110114 นางสาวรุจิรดา สบายจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110115 นางสาวเบญจวรรณ สาเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110116 นางสาวชไมพร อ้วนโพธิ์กลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110117 นางสาวเปรมวดี ทับแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110118 นางสาวชิดชนก ยอดสำเภา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110119 นายบุญเลิศ กันหร่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110120 นายไพรัช บุญพ่วง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110121 นายวันชนะ มั่นพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS110122 นายจาตุรงค์ สุขรักษ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS110123 นายปิติ ปิติอุ่นจำเริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS110124 ฉัตรวณา ไกรสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110125 นายพนมกร สอนมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110126 นายคุณากร สุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110127 นายวชิรวิทย์ แกล้วการไถ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110128 นางสาวทัศนีย์ ศรีอรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110129 นางสาวหทัยชนก อินทะมาตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110130 นายอนุชา นามวงษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110131 นางสาววันเพ็ญ สีตองอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110132 นายกัลปพฤกษ์ หนุนวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110133 นางสาวทิพย์กัญญา จันทร์ศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110134 นางสาวบุษยา วิพัฒนากลืน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110135 นางสาวพิมพ์ชนก มูดอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110136 นางสาวสาลิณี จันทร์ดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110137 นางสาวดรุณี มาลเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110138 นางสาวกนกวรรณ นุ่มงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110139 นางสาวนารีรัตน์ เหมะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110140 นางสาวเอื้อง พุทธรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110141 นางสาวนัยเนตร เพ็ญภู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110143 นางสาวทัศนีย์ รักยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110144 นางสาวศิวพร แท่งทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110145 นางสาวปรียานุช สนธิกร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110146 นายวัชรพล ทัดเที่ยง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110148 นายเจษฎา มาลัยศิริรัตน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS110149 นายวีระพงษ์ ชัยชราแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110150 นายทนงศักดิ์ จงเกษกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110151 นายชรินทร์ ทองพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์จังหวัดสงขลา
PS110152 นางสาวนิศามณี พรเรืองมณีกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110153 นายปิติภัทร ปานนะพงศ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
PS110154 นายสถาพร วิญญุนาวรรณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110156 นายเอกลักษณ์ นาคสุทธิ มหาวิทยาลัยบูรพา
PS110158 นางสาวนิสา เกตุมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110159 นายวริศพงษ์ บุญส่่่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110160 นางสาวบุษรินทร์ เอี่ยมสอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110161 นายพัฒนา นิระภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110162 นายวุฒิชัย ทองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110163 นางสาวพัชราภรณ์ นวกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110167 นางสาวสุทัตตา แสงทอง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS110168 นายวิรุฬ แก้ววิริยะกิจกูล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS110169 นายกิตติธัช แสงทอง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS110170 นายประทีป สวยงาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS110171 นายวัชระ จันทรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110172 นายวสันต์ สุทธิพรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110173 นายทศพร กุลศัตยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110174 นายสุทธิพงศ์ กุลวัฒนา อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110175 นายทิวากร แตงอ่อน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110176 นายประชาธิวัฒน์ ทานะขันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS110177 นายอำพล หลวงราชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS110178 นางสาวสุวรรณา ทิมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110179 นางสาววิภาวี กัสยานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110180 นายสุรศักดิ์ เพ็ชรมณี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์จังหวัดสงขลา
PS110182 นายจตุภูมิ นาคบุรินทร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110183 นายเกษม สุธรรมมา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS110184 นายเอกภพ อินทมาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110185 นายปิยะชาติ ชินแสง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS110186 นายวรานนท์ เปียศรี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110187 นางสาวกัญญ์ฐญาณ์ ตั้งเชยวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110191 นายจักรกฤช ตันติธรรมถาวร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110192 นางสาวพัฒนมนต์ ทองตะนุนาม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110193 นายกฤตติน ทูลธรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110194 นายณัฐ ศรชำนิ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110195 นายสมธนัช วงศ์ษา อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110197 นางสาววรรณศิกา ดีผาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110198 นางสาวสุวรรรณี จุลพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110200 นางสาวศิริกานดา พากิโต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110201 นายรัฐวุฒิ เลิศสุขศักดา อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110202 นางสาววันวิสาข์ วรรณวิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110203 นางสาวปราณี แสงอุทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110204 นายอนุศักดิ์ เทอดเทียนวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110205 นางสาวรุ่งนภา พาเข็ม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110206 นางสาววรัญญา ไชยกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110207 นางสาวบุศรินทร์ เจริญสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110208 นายรัฐพงษ์ ทองรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110209 นายลิขิต หะทะยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110212 นางสาวรุ่งนภา วราโพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110213 นางสาวณัฐธิดา ปานกลีบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110214 นายอาทิตย์ ชัยสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110215 นางสาววรรณิศา เหมือนฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110216 นายระพีพัฒน์ ปานดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110217 นางสาวนริศรา ตรีสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110218 นายอภิวัฒน์ คงคาหาญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์จังหวัดสงขลา
PS110221 นายพชร ดิษสละ มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS110223 นายภานุพงศ์ บุญเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110224 นายไพโรจน์ นรสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110225 นายวิศรุต สมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110226 นายชัยวัฒน์ แก้วกาหลง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110227 นายเสวี พิเคราะห์กิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110228 นายสาธิต อภัยภักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110229 นางสาวจิรามิล เกตุยินดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110231 นายภากร อ่อนสด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110233 นางสาวศศิภา ติตติปานะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110235 นายพฤติพงษ์ เพ็ญวิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110237 นายนายศรัทธญา บุญเฉลียว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS110238 นายศตพร คำชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110241 นายศุภวิทย์ วรรณภิละ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
PS110242 นายศรัณย์ จำปาทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110244 นางสาวประภัสสร บุญเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110246 นายศักดิ์ดา วางมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110249 นายชัชวาล เพชรศรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์จังหวัดสงขลา
PS110250 นายบูรฮัน พงค์ษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์จังหวัดสงขลา
PS110252 นายลัทธพล ยอดสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS110253 นายเสริมศักดิ์ บุญเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110254 นายนฤเบศร์ ก่อกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110255 นายพีรเดช บางเจริญทรัพย์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110256 นายศิวะรักษ์ จันทร์แดง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS110258 นายอโณทัย เที่ยงธรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110261 นางสาวนูรีซา เปาะมะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110263 นายกฤษณพงษ์ พุทธเษม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110266 นายกิติศักดิ์ อินลี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS110268 นายจตุรภัทร ประทุม มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
PS110269 นางสาวกาญจนา ใจแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110270 นายสันติ นามวงศ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS110271 นางสาวโมไนย ทังสุพานิช อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110272 นางสาวดวงดาว หมู่พยัคฆ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110274 นายณัฐกันต์ สหัสสนิมิตกุล อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110275 นายจิรายุส นิ่มแสง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110276 นายสุจินต์ ไกรยะิสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
PS110277 นางสาวสุนิสา สมถวิล อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110278 นางสาวสิเรียม มณีรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110279 นายศรัญ อ่อนเอื้อน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110280 นางสาวกุญชร ทองเสงี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110281 นายสุรชัย ศรีอาราม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS110282 นายเทพรักษ์ รื่นมิตร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110283 นายสุธรรม ธีระวงษ์ไพโรจน์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110284 นางสาวทัศนีย์ มีโภคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
PS110285 นายวุฒิชัย อาบสุวรรณ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110286 นายวทัญญู แพ่งพร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110287 นายจตุรพร ศรีโพนทอง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110288 นายทินกรณ์ วิปัสสา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS110290 นายกรวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110294 นายสุพีรพันธุ์ เกิดพันธุ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS110295 นายจรูญเกียรติ เรืองศรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS110297 นายอิสริยะ คำเอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110298 นายอนิรุทธิ์ พุ่มสอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110299 นางสาวพรทิพา เกตุบุบผา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110301 วิจิตรา โพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS110302 นายสุรชัย เหล่ากรุงเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS110303 นายมานิตร จิตจำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
PS110304 นายสุวัฒน์ สุทิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
PS110306 นายอรรคพล งากุญชร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110307 นายถวิลศักดิ์ แก้วมณีชัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS110309 นายทินกร ทวีทรัพย์วัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS110310 นายโยธิน งามสกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS110312 นายวาธิต โพธิ์พจนภิญโญ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110313 นายอมรกฤช เล็กสมฤทธิ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110320 นายเอกลักษณ์ สากระสันต์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110324 นายพนาสันต์ ตรีเหรา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
PS110325 นายภานุรุจ คงศิริวัฒนา อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110326 นายอัศวิน กิจบำรุง มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
PS110327 นายประจักษ์ อนันตา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
PS110328 นายคธาวุฒิ ลิ้มเรืองวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
PS110329 นายประกาศิต ซอสันเทียะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS110330 นายวีระพงษ์ เศษวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
PS110331 นายวันชัย เปิ้นสันเทียะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS110332 นางสาวสมฤดี สมนึก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS110335 นายจักรกฤษ เลขาตระกูล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS110336 นายอริยะ เหล่าวนิชชานนท์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110340 นายพลากร ฟุ้งพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS110341 นายรัฐกร คำสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
PS110342 นายสมเกียรติ ศุภสกุลอาภาพิบูล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS110343 นางสาววรรณา ลุนสำโรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
PS110344 สามเณรสิทธิ์ติพงษ์ อินธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
PS110345 นายศราวุธ รุ่งเจริญกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110346 นายสราวุฒิ ประถมภาส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS110347 นายชลธิปณ์ ศรีสุรักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS110348 นายจิรวัฒน์ หาญศิริวัฒนกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110349 นายนภดล เจียรวิจิตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110350 นายธีระศักดิ์ นิตย์ลาภ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110351 นายวีระชัย จันทะเสน มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS110352 นางสาวอาริษา เพ็งพี มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS110353 นายวิทูลย์ เชื้อจีน มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS110354 นายภัคพล เข็มทอง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS110355 นายวีรศักดิ์ มีเสียง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS110356 นายอภิชาติ วงศ์บัวแก้ว อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110357 นายปริญญา เอกปริญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110358 นายชวินทร์ พลหาญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS110359 นายลัพธวิทย์ คนหมั่น อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110360 นายธวัชชัย ดลบุญ มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS110361 นายฉัตรพงษ์ ด้วงบุ้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS110363 นางสาววรางคณา นึกกระดานนท์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110364 นายกุลธวัช จันดาแก้ว อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110366 นายเพชร อิ่มทองคำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS110367 นายพรพจน์ มาวงศ์วัน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110368 นายนายธีรยุทธ ดำรงตระกูลเจริญ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110370 นายธาดา สังคะฤก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS110372 นายกิติศักดิ์ บุญจูง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS110373 นายพิเชฐ จารุนิธิ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110375 นายหาญนรินทร์ เครือจิรายุส์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110376 นายศุภชัย อินสุข อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110377 นายสุเทพ ผดุงเทียน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110378 ว่าที่ร.ต ธีร์ คมขำ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110381 นายเฉลิมพล เอกธุระวานิช อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110384 นายตะวัน แซ่ซู อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110385 นายชัยวัฒน์ แก้วใหญ่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110388 นายสรวิชญ์ เกษตรธนพันธ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS110391 นายวิทวัฒน์ มัสอารีย์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
จำนวนผู้ผ่านเข้าสอบ: 306 คน