ตารางคะแนนรอบแรก

คะแนนสอบรอบแรกของสนามสอบ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

รหัสสอบ ชื่อ-สกุล ถูก ผิด ไม่ทำ คะแนน สถานะ
SS110012 นายสาธิต แสงไพจิตร์ 12 28 10 -30 ได้เกียรติบัตร
SS110013 นายฮุสนี่ มูฮัมหมัดสอิ้ด 16 22 12 -8 เข้ารอบ 22 คนหลัง
SS110019 นายวิชชากร กมลพรวิจิตร 38 12 0 90 เข้ารอบ 18 คนแรก
SS110020 นายธันวา มีสันฐาน 15 32 3 -22 เข้ารอบ 22 คนหลัง
SS110046 นายพีรภาคย์ มงคลรัตน์ 15 35 0 -25 ได้เกียรติบัตร
SS110047 นายกฤติน นิชานิธิดล 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
SS110054 นายชาญชัย สีหนารถนาวา 17 21 12 -3 เข้ารอบ 22 คนหลัง
SS110055 นายสิทธิพงษ์ สมศรี 11 36 3 -42 ตกรอบ
SS110056 นายธนกฤต เทพสาร 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
SS110067 นายฌาณวรุตม์ บุดดา 4 7 39 -41 ตกรอบ
SS110068 นายเบ็ญจพล จารุศิริ 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
SS110072 นายมงคลชัย สุโทวา 11 21 18 -27 ได้เกียรติบัตร
SS110076 นายกฤษณ์ ตั้งคาวรกุล 9 24 17 -38 ตกรอบ
SS110096 นายไท ปังสกุลยานนท์ 27 13 10 45 เข้ารอบ 18 คนแรก
SS110098 นายติณภพ ตันอู่สิน 5 14 31 -44 ตกรอบ
SS110099 นางสาวปิยาพัชร เตชะศรินทร์ 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
SS110100 นางสาวภาวินี โลจนานนท์ 16 22 12 -8 เข้ารอบ 22 คนหลัง
SS110101 พุทธิตา คชินทร 9 15 26 -29 ได้เกียรติบัตร
SS110103 นายอดิรุจ นิธิเลิศวิวัฒน์ 6 8 36 -34 ตกรอบ
SS110104 นายอาทิตย์ จรรยาวดี 7 27 16 -49 ตกรอบ
SS110105 นางสาวขวัญชนก เลาติเจริญ 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
SS110106 นายภานนท์ โกสินทร์ 5 6 39 -36 ตกรอบ
SS110107 นายนันทชัย กิตติสกุลวงศ์ 1 11 38 -57 ตกรอบ
SS110108 นางสาวอรทัย ตั้งสถิตโชติ 12 28 10 -30 ได้เกียรติบัตร
SS110109 นายณัฐพนธ์ มโหฬารกิจ 18 32 0 -10 เข้ารอบ 22 คนหลัง
SS110110 นายชัชพล คาง 4 5 41 -39 ตกรอบ
SS110169 นายณัฐพล เลาติเจริญ 20 28 2 2 เข้ารอบ 18 คนแรก
SS110170 เด็กชายอัฐชา หฤทัยพันธน์ 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
SS110171 เด็กชายธรรศ แสงสมเรือง 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
SS110172 เด็กชายสรท บุษลา 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
SS110173 เด็กชายธิติวัฒน์ นิธิสันถวะดุปต์ 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
SS110174 นายสิปปกร พิทักษ์พล 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
SS110181 นายธนภัทร พลดี 13 37 0 -35 ตกรอบ
SS110223 นายศราวุธ บุสดี 16 33 1 -19 เข้ารอบ 22 คนหลัง
SS110224 นายสิรธีร์ แม่นดี 14 35 1 -29 ได้เกียรติบัตร
SS110225 นายจิตรกร พ่วงประภา 8 11 31 -29 ได้เกียรติบัตร
SS110226 นายสิทธิศักดิ์ ศักดิ์ไทย 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
SS110245 นายนครินทร์ พลูมี 10 30 10 -40 ตกรอบ
SS110246 นางสาวสายฝน อารีสิริกุล 4 9 37 -43 ตกรอบ
SS110247 นายกิตติคุณ เกตุนิธิ 5 20 25 -50 ตกรอบ
SS110248 นางสาวสุนทรี เหลืองพานิช 12 38 0 -40 ตกรอบ
SS110249 นางสาววรรณวิสา จุลศักดิ์ 6 13 31 -39 ตกรอบ
SS110250 นางสาวพรรณี ไวบุรี 4 7 39 -41 ตกรอบ
SS110251 นางสาวอลิสา สุขเขียว 7 38 5 -60 ตกรอบ
SS110252 นางสาวอุไรรัตน์ เหรียญทอง 16 34 0 -20 เข้ารอบ 22 คนหลัง
SS110253 นางสาววราภรณ์ สังข์นำมนต์ 1 5 44 -51 ตกรอบ
SS110254 นายณัฐพงษ์ ทวีศรี 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
SS110255 นางสาววรรณศิริ กนกนาค 7 8 35 -30 ได้เกียรติบัตร
SS110256 นางสาวปรีญาพัชญ์ พัฒนะโชติบูรณ์ 12 38 0 -40 ตกรอบ
SS110257 นางสาวพรวิภา ปะนิทานัง 13 30 7 -28 ได้เกียรติบัตร
SS110258 นางสาวเนตรนพิศ อ่อนประทิว 14 36 0 -30 ได้เกียรติบัตร
SS110259 นางสาวฉัตรธิดา อิมแสวง 10 40 0 -50 ตกรอบ
SS110260 นายกฤติน นิชานธิดล 20 30 0 0 เข้ารอบ 22 คนหลัง
SS110261 นางสาวทิพยสุดา เพิมพิณทอง 12 38 0 -40 ตกรอบ
SS110262 นางสาววรรณวิษา ขาวนวล 2 1 47 -43 ตกรอบ
SS110263 นายนภดล คร้ามทิม 14 36 0 -30 ได้เกียรติบัตร
SS110264 นางสาววิชชุดา พุทธขันธ์ 0 0 50 -50 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
SS110265 นายเจตา จอกแก้ว 5 4 41 -34 ตกรอบ
SS110266 นางสาวชัชพร มานะกิจ 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
SS110267 นายพงศ์ภัค อำไพพนาสัณฑ์ 14 36 0 -30 ได้เกียรติบัตร
SS110268 นายวัฒนา ภูกองสังข์ 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
SS110269 นายธีรพัชร์ บุญประสิทธิ์ 12 38 0 -40 ตกรอบ
SS110270 นายวรศักดิ์ บัวเผือนหอม 1 1 48 -47 ตกรอบ
SS110271 นางสาวสุวภัทร นิมมานปรีชากุล 14 36 0 -30 ได้เกียรติบัตร
SS110272 นางสาวผกากาญจน์ กาญจนจูทะ 11 39 0 -45 ตกรอบ
SS110273 นางสาวภัทราพร กนกงาม 13 37 0 -35 ตกรอบ
SS110274 นายธนัช ลาภมา 16 33 1 -19 เข้ารอบ 22 คนหลัง
SS110275 นายฐิติพัฒน์ ผ่องศรี 7 15 28 -37 ตกรอบ
SS110276 นางสาวเด่นนภา สีเป้ง 7 19 24 -41 ตกรอบ
SS110277 นายชนินทร์ คุ้มพะเนียด 2 3 45 -45 ตกรอบ
SS110278 นางสาวจิราภรณ์ บุญธรรม 14 36 0 -30 ได้เกียรติบัตร
SS110279 นางสาวสาวิตรี ศิริอัมพร 12 38 0 -40 ตกรอบ