ตารางคะแนนรอบแรก

คะแนนสอบรอบแรกทั่วประเทศ

รหัสสอบ ชื่อ-สกุล ถูก ผิด ไม่ทำ คะแนน สถานะ
PS110241 นายศุภวิทย์ วรรณภิละ 34 8 8 78 เข้ารอบ 18 คนแรก
PS110022 นายอามีน เจะเลาะ 33 13 4 69 เข้ารอบ 18 คนแรก
PS110361 นายฉัตรพงษ์ ด้วงบุ้ง 31 14 5 60 เข้ารอบ 18 คนแรก
PS110345 นายศราวุธ รุ่งเจริญกิจ 27 12 11 46 เข้ารอบ 18 คนแรก
PS110191 นายจักรกฤช ตันติธรรมถาวร 25 7 18 43 เข้ารอบ 18 คนแรก
PS110021 นายตฤณ วงศ์สง่า 28 22 0 40 เข้ารอบ 18 คนแรก
PS110037 นายอนุชา เหล่าโนนคร้อ 28 22 0 40 เข้ารอบ 18 คนแรก
PS110020 นายประภัสร์ สินธวัชต์ 28 22 0 40 เข้ารอบ 18 คนแรก
PS110148 นายเจษฎา มาลัยศิริรัตน์ 25 11 14 39 เข้ารอบ 18 คนแรก
PS110176 นายประชาธิวัฒน์ ทานะขันธ์ 26 15 9 39 เข้ารอบ 22 คนหลัง
PS110120 นายไพรัช บุญพ่วง 25 17 8 33 เข้ารอบ 22 คนหลัง
PS110034 นายอัครวิชญ์ เล็กเจริญ 25 20 5 30 เข้ารอบ 18 คนแรก
PS110012 นายณัฐดนัย ลูกหนุมารเจ้า 24 18 8 28 เข้ารอบ 22 คนหลัง
PS110368 นายนายธีรยุทธ ดำรงตระกูลเจริญ 25 24 1 26 เข้ารอบ 22 คนหลัง
PS110121 นายวันชนะ มั่นพรรษา 24 21 5 25 เข้ารอบ 18 คนแรก
PS110194 นายณัฐ ศรชำนิ 25 25 0 25 เข้ารอบ 22 คนหลัง
PS110290 นายกรวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ 23 18 9 24 เข้ารอบ 22 คนหลัง
PS110184 นายเอกภพ อินทมาตร์ 23 18 9 24 เข้ารอบ 18 คนแรก
PS110275 นายจิรายุส นิ่มแสง 19 5 26 21 เข้ารอบ 22 คนหลัง
PS110060 นายนัฐพล แสงทอง 21 14 15 20 เข้ารอบ 22 คนหลัง
PS110348 นายจิรวัฒน์ หาญศิริวัฒนกิจ 24 26 0 20 เข้ารอบ 22 คนหลัง
PS110180 นายสุรศักดิ์ เพ็ชรมณี 23 23 4 19 เข้ารอบ 18 คนแรก
PS110053 นายณภัทร ธรรมถาวร 20 13 17 17 เข้ารอบ 22 คนหลัง
PS110325 นายภานุรุจ คงศิริวัฒนา 23 27 0 15 เข้ารอบ 22 คนหลัง
PS110349 นายนภดล เจียรวิจิตร์ 23 27 0 15 เข้ารอบ 22 คนหลัง
PS110276 นายสุจินต์ ไกรยะิสินธุ์ 20 16 14 14 เข้ารอบ 18 คนแรก
PS110340 นายพลากร ฟุ้งพิพัฒน์ 20 18 12 12 เข้ารอบ 22 คนหลัง
PS110017 นายวราวุธ ล้อมงคล 22 28 0 10 เข้ารอบ 22 คนหลัง
PS110058 นายศุภโชค พรไชยะสิทธิ์ 22 28 0 10 เข้ารอบ 22 คนหลัง
PS110192 นางสาวพัฒนมนต์ ทองตะนุนาม 20 24 6 6 เข้ารอบ 22 คนหลัง
PS110271 นางสาวโมไนย ทังสุพานิช 17 14 19 4 เข้ารอบ 22 คนหลัง
PS110252 นายลัทธพล ยอดสุวรรณ์ 17 16 17 2 เข้ารอบ 18 คนแรก
PS110353 นายวิทูลย์ เชื้อจีน 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110377 นายสุเทพ ผดุงเทียน 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110154 นายสถาพร วิญญุนาวรรณ 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110195 นายสมธนัช วงศ์ษา 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110146 นายวัชรพล ทัดเที่ยง 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110185 นายปิยะชาติ ชินแสง 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110367 นายพรพจน์ มาวงศ์วัน 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110312 นายวาธิต โพธิ์พจนภิญโญ 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110357 นายปริญญา เอกปริญญา 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110302 นายสุรชัย เหล่ากรุงเก่า 17 18 15 0 เข้ารอบ 22 คนหลัง
PS110385 นายชัยวัฒน์ แก้วใหญ่ 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110057 นายไกร เจริญสุข 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110373 นายพิเชฐ จารุนิธิ 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110282 นายเทพรักษ์ รื่นมิตร 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110151 นายชรินทร์ ทองพันธ์ 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110214 นายอาทิตย์ ชัยสุข 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110266 นายกิติศักดิ์ อินลี 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110089 นายเฉลิม แซ่ลิ้ม 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110186 นายวรานนท์ เปียศรี 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110313 นายอมรกฤช เล็กสมฤทธิ์ 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110359 นายลัพธวิทย์ คนหมั่น 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110258 นายอโณทัย เที่ยงธรรม 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110303 นายมานิตร จิตจำ 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110351 นายวีระชัย จันทะเสน 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110388 นายสรวิชญ์ เกษตรธนพันธ์ 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110332 นางสาวสมฤดี สมนึก 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110225 นายวิศรุต สมสุข 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110364 นายกุลธวัช จันดาแก้ว 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110268 นายจตุรภัทร ประทุม 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110309 นายทินกร ทวีทรัพย์วัฒนา 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110175 นายทิวากร แตงอ่อน 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110063 นายเมฆินทร์ วรศาสตร์ 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110341 นายรัฐกร คำสิทธิ์ 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110048 นายสุขนรินทร์ เจริญสุขเอี่ยม 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110370 นายธาดา สังคะฤก 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110320 นายเอกลักษณ์ สากระสันต์ 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110041 นายเกรียงไกร ครุพงศ์ 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110304 นายสุวัฒน์ สุทิน 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110352 นางสาวอาริษา เพ็งพี 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110376 นายศุภชัย อินสุข 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110366 นายเพชร อิ่มทองคำ 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110269 นางสาวกาญจนา ใจแสน 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110255 นายพีรเดช บางเจริญทรัพย์ 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110301 วิจิตรา โพธิ์ทอง 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110384 นายตะวัน แซ่ซู 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110288 นายทินกรณ์ วิปัสสา 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110200 นางสาวศิริกานดา พากิโต 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110281 นายสุรชัย ศรีอาราม 0 0 0 0 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110307 นายถวิลศักดิ์ แก้วมณีชัย 16 18 16 -4 เข้ารอบ 22 คนหลัง
PS110086 นางสาวพรทิภา สนเม้า 18 26 6 -4 เข้ารอบ 22 คนหลัง
PS110003 นายพีระวัฒน์ สุขวัฒน์ 18 26 6 -4 เข้ารอบ 22 คนหลัง
PS110027 นายปิยะพัฒน์ ทวีเงิน 17 22 11 -4 เข้ารอบ 22 คนหลัง
PS110073 นางสาวเบญจมาศ คงทายาท 19 31 0 -5 เข้ารอบ 22 คนหลัง
PS110221 นายพชร ดิษสละ 17 26 7 -8 เข้ารอบ 18 คนแรก
PS110038 นายพันธกานต์ ฤกษ์รัตนประทีป 17 26 7 -8 เข้ารอบ 22 คนหลัง
PS110298 นายอนิรุทธิ์ พุ่มสอาด 16 23 11 -9 ได้เกียรติบัตร
PS110109 นางสาวสุวรรณา แสงสุข 18 32 0 -10 ได้เกียรติบัตร
PS110134 นางสาวบุษยา วิพัฒนากลืน 18 32 0 -10 ได้เกียรติบัตร
PS110217 นางสาวนริศรา ตรีสังข์ 18 32 0 -10 ได้เกียรติบัตร
PS110131 นางสาววันเพ็ญ สีตองอ่อน 18 32 0 -10 ได้เกียรติบัตร
PS110208 นายรัฐพงษ์ ทองรักษ์ 18 32 0 -10 ได้เกียรติบัตร
PS110205 นางสาวรุ่งนภา พาเข็ม 18 32 0 -10 ได้เกียรติบัตร
PS110156 นายเอกลักษณ์ นาคสุทธิ 18 32 0 -10 ได้เกียรติบัตร
PS110209 นายลิขิต หะทะยัง 18 32 0 -10 ได้เกียรติบัตร
PS110079 นางสาวสุพิชญา อนันต์ 18 32 0 -10 ได้เกียรติบัตร
PS110182 นายจตุภูมิ นาคบุรินทร์ 15 23 12 -13 ได้เกียรติบัตร
PS110033 นายสิทธิกร ห้อยสัน 17 33 0 -15 ได้เกียรติบัตร
PS110108 นางสาวจินตนา นาคคำแหง 17 33 0 -15 ได้เกียรติบัตร
PS110140 นางสาวเอื้อง พุทธรักษา 17 33 0 -15 ได้เกียรติบัตร
PS110277 นางสาวสุนิสา สมถวิล 17 33 0 -15 ได้เกียรติบัตร
PS110346 นายสราวุฒิ ประถมภาส 16 30 4 -16 ได้เกียรติบัตร
PS110363 นางสาววรางคณา นึกกระดานนท์ 13 18 19 -16 ได้เกียรติบัตร
PS110279 นายศรัญ อ่อนเอื้อน 16 30 4 -16 ได้เกียรติบัตร
PS110001 นายกฤติน โรจน์วราวัตร 15 28 7 -18 ได้เกียรติบัตร
PS110270 นายสันติ นามวงศ์ 16 33 1 -19 ได้เกียรติบัตร
PS110077 นางสาวสุภาพร ชามา 16 34 0 -20 ได้เกียรติบัตร
PS110306 นายอรรคพล งากุญชร 16 34 0 -20 ได้เกียรติบัตร
PS110124 ฉัตรวณา ไกรสังข์ 16 34 0 -20 ได้เกียรติบัตร
PS110117 นางสาวเปรมวดี ทับแสง 16 34 0 -20 ได้เกียรติบัตร
PS110050 นายประกาศิต เจริญผล 16 34 0 -20 ได้เกียรติบัตร
PS110002 นายวีรยุทธ ชลารักษ์ 16 34 0 -20 ได้เกียรติบัตร
PS110096 นางสาวชุติมา สุขจิตร 16 34 0 -20 ได้เกียรติบัตร
PS110197 นางสาววรรณศิกา ดีผาด 16 34 0 -20 ได้เกียรติบัตร
PS110280 นางสาวกุญชร ทองเสงี่ยม 16 34 0 -20 ได้เกียรติบัตร
PS110015 นายศุภณัฐ เอมกลิ่น 14 26 10 -20 ได้เกียรติบัตร
PS110310 นายโยธิน งามสกุล 12 18 20 -20 ได้เกียรติบัตร
PS110098 นายชินพรรธน์ โพธิ์ธรรมโชติ 16 34 0 -20 ได้เกียรติบัตร
PS110354 นายภัคพล เข็มทอง 12 19 19 -21 ได้เกียรติบัตร
PS110336 นายอริยะ เหล่าวนิชชานนท์ 15 32 3 -22 ได้เกียรติบัตร
PS110256 นายศิวะรักษ์ จันทร์แดง 11 16 23 -22 ได้เกียรติบัตร
PS110043 นางสาวปิยนุช มั่นสิงห์ 14 28 8 -22 ได้เกียรติบัตร
PS110285 นายวุฒิชัย อาบสุวรรณ์ 14 29 7 -23 ได้เกียรติบัตร
PS110335 นายจักรกฤษ เลขาตระกูล 15 33 2 -23 ได้เกียรติบัตร
PS110075 นางสาวปวีณา โกมล 15 34 1 -24 ได้เกียรติบัตร
PS110046 นางสาวกวิตา จรรยารัตน์ 15 35 0 -25 ได้เกียรติบัตร
PS110331 นายวันชัย เปิ้นสันเทียะ 15 35 0 -25 ได้เกียรติบัตร
PS110093 นางสาวโยษิตา บุญยืน 15 35 0 -25 ได้เกียรติบัตร
PS110090 นางสาวนารินทร์ ย่องหยี 15 35 0 -25 ได้เกียรติบัตร
PS110284 นางสาวทัศนีย์ มีโภคา 15 35 0 -25 ได้เกียรติบัตร
PS110091 นางสาวกัญญา กลัดพันธ์ 15 35 0 -25 ได้เกียรติบัตร
PS110342 นายสมเกียรติ ศุภสกุลอาภาพิบูล 15 35 0 -25 ได้เกียรติบัตร
PS110237 นายนายศรัทธญา บุญเฉลียว 11 20 19 -26 ได้เกียรติบัตร
PS110174 นายสุทธิพงศ์ กุลวัฒนา 14 33 3 -27 ได้เกียรติบัตร
PS110101 นายสุธน พงษ์งาม 12 25 13 -27 ได้เกียรติบัตร
PS110123 นายปิติ ปิติอุ่นจำเริญ 14 33 3 -27 ได้เกียรติบัตร
PS110135 นางสาวพิมพ์ชนก มูดอน 12 26 12 -28 ได้เกียรติบัตร
PS110004 นายพัฒนพงศ์ เชื้อทอง 8 10 32 -28 ได้เกียรติบัตร
PS110160 นางสาวบุษรินทร์ เอี่ยมสอาด 12 27 11 -29 ได้เกียรติบัตร
PS110347 นายชลธิปณ์ ศรีสุรักษ์ 13 31 6 -29 ได้เกียรติบัตร
PS110113 นางสาวรัตติยาภรณ์ เพ็งผจญ 14 36 0 -30 ตกรอบ
PS110278 นางสาวสิเรียม มณีรัตน์ 14 36 0 -30 ตกรอบ
PS110039 นางสาวสิรินาถฐ์ ตุ้มทอง 14 36 0 -30 ตกรอบ
PS110128 นางสาวทัศนีย์ ศรีอรุณ 14 36 0 -30 ตกรอบ
PS110029 นางสาวสุดา เนตรเถื่อน 14 36 0 -30 ตกรอบ
PS110054 นางสาวกวิสรา ทิศากอบสุข 10 20 20 -30 ตกรอบ
PS110047 นายสุภัฐ สุขสอาด 14 36 0 -30 ตกรอบ
PS110215 นางสาววรรณิศา เหมือนฤทธิ์ 14 36 0 -30 ตกรอบ
PS110381 นายเฉลิมพล เอกธุระวานิช 14 36 0 -30 ตกรอบ
PS110018 นายฉัตรชัย อภิชล 14 36 0 -30 ตกรอบ
PS110094 นางสาวจีราภรณ์ เมากตุ 10 20 20 -30 ตกรอบ
PS110137 นางสาวดรุณี มาลเดช 14 36 0 -30 ตกรอบ
PS110169 นายกิตติธัช แสงทอง 10 20 20 -30 ตกรอบ
PS110274 นายณัฐกันต์ สหัสสนิมิตกุล 13 34 3 -32 ตกรอบ
PS110228 นายสาธิต อภัยภักดิ์ 9 18 23 -32 ตกรอบ
PS110162 นายวุฒิชัย ทองคำ 11 26 13 -32 ตกรอบ
PS110183 นายเกษม สุธรรมมา 12 31 7 -33 ตกรอบ
PS110250 นายบูรฮัน พงค์ษา 12 31 7 -33 ตกรอบ
PS110068 นางสาวแพรวพรรณ แก่นทอง 13 36 1 -34 ตกรอบ
PS110099 นางสาววรรณพร เสือเพ็ญศรี 13 36 1 -34 ตกรอบ
PS110071 นายจิณรวัตร เดชมา 13 36 1 -34 ตกรอบ
PS110112 นางสาวธัญญารัตน์ ยันยงค์ 13 36 1 -34 ตกรอบ
PS110145 นางสาวปรียานุช สนธิกร 10 24 16 -34 ตกรอบ
PS110141 นางสาวนัยเนตร เพ็ญภู่ 13 37 0 -35 ตกรอบ
PS110358 นายชวินทร์ พลหาญ 13 37 0 -35 ตกรอบ
PS110032 นายณัฐณิกรณ์ พิลึก 13 37 0 -35 ตกรอบ
PS110065 นายสุขสันติ หอมสุวรรณ์ 10 25 15 -35 ตกรอบ
PS110143 นางสาวทัศนีย์ รักยัง 13 37 0 -35 ตกรอบ
PS110107 นางสาวปรียานุช สืบวงษ์รอด 13 37 0 -35 ตกรอบ
PS110139 นางสาวนารีรัตน์ เหมะ 13 37 0 -35 ตกรอบ
PS110044 นางสาวไพรินทร์ ม่วงจั่น 13 37 0 -35 ตกรอบ
PS110097 นางสาวภานุกา หลังพันธ์ 13 37 0 -35 ตกรอบ
PS110122 นายจาตุรงค์ สุขรักษ์ 13 37 0 -35 ตกรอบ
PS110055 นางสาวจิราภรณ์ คิดไร 13 37 0 -35 ตกรอบ
PS110149 นายวีระพงษ์ ชัยชราแสง 13 37 0 -35 ตกรอบ
PS110212 นางสาวรุ่งนภา วราโพ 13 37 0 -35 ตกรอบ
PS110172 นายวสันต์ สุทธิพรม 13 37 0 -35 ตกรอบ
PS110045 นางสาวจิราพร สวัสดี 13 37 0 -35 ตกรอบ
PS110116 นางสาวชไมพร อ้วนโพธิ์กลาง 13 37 0 -35 ตกรอบ
PS110161 นายพัฒนา นิระภัย 11 30 9 -36 ตกรอบ
PS110297 นายอิสริยะ คำเอม 10 27 13 -37 ตกรอบ
PS110167 นางสาวสุทัตตา แสงทอง 9 23 18 -37 ตกรอบ
PS110118 นางสาวชิดชนก ยอดสำเภา 11 31 8 -37 ตกรอบ
PS110168 นายวิรุฬ แก้ววิริยะกิจกูล 11 31 8 -37 ตกรอบ
PS110158 นางสาวนิสา เกตุมณี 10 27 13 -37 ตกรอบ
PS110226 นายชัยวัฒน์ แก้วกาหลง 8 19 23 -37 ตกรอบ
PS110011 นายจารุพัฒน์ จิตดวงเปรม 11 31 8 -37 ตกรอบ
PS110324 นายพนาสันต์ ตรีเหรา 12 36 2 -38 ตกรอบ
PS110356 นายอภิชาติ วงศ์บัวแก้ว 9 24 17 -38 ตกรอบ
PS110102 นายธนารักษ์ หมู่สุขศรี 4 5 41 -39 ตกรอบ
PS110138 นางสาวกนกวรรณ นุ่มงาม 10 29 11 -39 ตกรอบ
PS110350 นายธีระศักดิ์ นิตย์ลาภ 9 25 16 -39 ตกรอบ
PS110006 นายนที ตันติโลหะกุล 7 17 26 -39 ตกรอบ
PS110136 นางสาวสาลิณี จันทร์ดำ 12 37 1 -39 ตกรอบ
PS110213 นางสาวณัฐธิดา ปานกลีบ 6 14 30 -40 ตกรอบ
PS110035 นายสิปปกร ม่วงเงิน 12 38 0 -40 ตกรอบ
PS110095 นางสาววณาวรรณ รักวัด 9 26 15 -40 ตกรอบ
PS110088 นางสาวนิตยา บุญโสม 12 38 0 -40 ตกรอบ
PS110227 นายเสวี พิเคราะห์กิจ 12 38 0 -40 ตกรอบ
PS110343 นางสาววรรณา ลุนสำโรง 12 38 0 -40 ตกรอบ
PS110085 นางสาวนันท์ธีรา วาสนา 12 38 0 -40 ตกรอบ
PS110114 นางสาวรุจิรดา สบายจิตร 12 38 0 -40 ตกรอบ
PS110171 นายวัชระ จันทรักษา 12 38 0 -40 ตกรอบ
PS110014 นางสาวเกสร แหววใจเพชร 12 38 0 -40 ตกรอบ
PS110030 นายนฤเบศ ตรีเนตร 12 38 0 -40 ตกรอบ
PS110206 นางสาววรัญญา ไชยกุล 12 38 0 -40 ตกรอบ
PS110329 นายประกาศิต ซอสันเทียะ 12 38 0 -40 ตกรอบ
PS110059 นายตระกูล อ่อนรัตน์ 11 34 5 -40 ตกรอบ
PS110072 นายสาธิต อ่วมเกิด 8 22 20 -40 ตกรอบ
PS110330 นายวีระพงษ์ เศษวงค์ 12 38 0 -40 ตกรอบ
PS110272 นางสาวดวงดาว หมู่พยัคฆ์ 10 31 9 -41 ตกรอบ
PS110153 นายปิติภัทร ปานนะพงศ์ 10 31 9 -41 ตกรอบ
PS110080 นางสาวสิริวรรณ บุญภิบาล 9 27 14 -41 ตกรอบ
PS110299 นางสาวพรทิพา เกตุบุบผา 11 36 3 -42 ตกรอบ
PS110244 นางสาวประภัสสร บุญเรือง 10 32 8 -42 ตกรอบ
PS110028 นางสาวชลิตา ปานอินทร์ 5 13 32 -43 ตกรอบ
PS110246 นายศักดิ์ดา วางมูล 11 38 1 -44 ตกรอบ
PS110040 นางสาวชลธิษา ทัพมาก 11 38 1 -44 ตกรอบ
PS110235 นายพฤติพงษ์ เพ็ญวิจิตร 7 22 21 -44 ตกรอบ
PS110193 นายกฤตติน ทูลธรรม 7 22 21 -44 ตกรอบ
PS110207 นางสาวบุศรินทร์ เจริญสุข 11 38 1 -44 ตกรอบ
PS110204 นายอนุศักดิ์ เทอดเทียนวงษ์ 11 39 0 -45 ตกรอบ
PS110201 นายรัฐวุฒิ เลิศสุขศักดา 11 39 0 -45 ตกรอบ
PS110224 นายไพโรจน์ นรสิงห์ 11 39 0 -45 ตกรอบ
PS110110 นางสาวจริยา พูลเขตร์ 11 39 0 -45 ตกรอบ
PS110253 นายเสริมศักดิ์ บุญเย็น 3 7 40 -45 ตกรอบ
PS110218 นายอภิวัฒน์ คงคาหาญ 11 39 0 -45 ตกรอบ
PS110066 นายศรราม ทิพย์มงคล 11 39 0 -45 ตกรอบ
PS110294 นายสุพีรพันธุ์ เกิดพันธุ์ 9 31 10 -45 ตกรอบ
PS110375 นายหาญนรินทร์ เครือจิรายุส์ 11 39 0 -45 ตกรอบ
PS110104 นายธนวัฒน์ สดสี 11 39 0 -45 ตกรอบ
PS110083 นางสาวศรีปัญญา พุกมาก 11 39 0 -45 ตกรอบ
PS110119 นายบุญเลิศ กันหร่าย 11 39 0 -45 ตกรอบ
PS110084 นางสาวนิสา แสงเส้น 11 39 0 -45 ตกรอบ
PS110150 นายทนงศักดิ์ จงเกษกรณ์ 11 39 0 -45 ตกรอบ
PS110049 นางสาวอณัญญา เหมพิจิตร 11 39 0 -45 ตกรอบ
PS110391 นายวิทวัฒน์ มัสอารีย์ 9 32 9 -46 ตกรอบ
PS110263 นายกฤษณพงษ์ พุทธเษม 9 33 8 -47 ตกรอบ
PS110238 นายศตพร คำชัย 3 9 38 -47 ตกรอบ
PS110177 นายอำพล หลวงราชา 8 29 13 -47 ตกรอบ
PS110326 นายอัศวิน กิจบำรุง 8 29 13 -47 ตกรอบ
PS110170 นายประทีป สวยงาม 9 34 7 -48 ตกรอบ
PS110231 นายภากร อ่อนสด 6 22 22 -48 ตกรอบ
PS110106 นางสาวจิราภรณ์ เทพวงศ์ 9 35 6 -49 ตกรอบ
PS110254 นายนฤเบศร์ ก่อกูล 7 27 16 -49 ตกรอบ
PS110052 นายลิขิต เชาว์สุ่ม 10 39 1 -49 ตกรอบ
PS110042 นายอานนท์ รอดรัตน์ 10 40 0 -50 ตกรอบ
PS110163 นางสาวพัชราภรณ์ นวกุล 0 0 50 -50 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110005 นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ 0 0 50 -50 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110081 นางสาวชุติมา ใจแสน 10 40 0 -50 ตกรอบ
PS110092 นางสาวศลิษา ทองประเสริฐ 10 40 0 -50 ตกรอบ
PS110233 นางสาวศศิภา ติตติปานะ 0 0 50 -50 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110062 นางสาววิไลรัตน์ ประสงค์แก่น 10 40 0 -50 ตกรอบ
PS110249 นายชัชวาล เพชรศรี 0 0 50 -50 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110115 นางสาวเบญจวรรณ สาเสือ 10 40 0 -50 ตกรอบ
PS110009 นายธีระ ลายธีระพงศ์ 0 0 50 -50 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110179 นางสาววิภาวี กัสยานันท์ 10 40 0 -50 ตกรอบ
PS110360 นายธวัชชัย ดลบุญ 9 36 5 -50 ตกรอบ
PS110133 นางสาวทิพย์กัญญา จันทร์ศรี 0 0 50 -50 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110067 นางสาวดวงตา ไวกสิกรณ์ 0 0 50 -50 ขาดสอบ ไม่แจ้ง
PS110295 นายจรูญเกียรติ เรืองศรี 10 40 0 -50 ตกรอบ
PS110203 นางสาวปราณี แสงอุทัย 10 40 0 -50 ตกรอบ
PS110130 นายอนุชา นามวงษา 10 40 0 -50 ตกรอบ
PS110031 นางสาวประภา ส้มไม้ 10 40 0 -50 ตกรอบ
PS110159 นายวริศพงษ์ บุญส่่่ง 4 16 30 -50 ตกรอบ
PS110378 ว่าที่ร.ต ธีร์ คมขำ 3 13 34 -51 ตกรอบ
PS110100 นายสุรสิทธิ์ นุสติ 6 25 19 -51 ตกรอบ
PS110129 นางสาวหทัยชนก อินทะมาตย์ 7 29 14 -51 ตกรอบ
PS110328 นายคธาวุฒิ ลิ้มเรืองวงศ์ 8 34 8 -52 ตกรอบ
PS110355 นายวีรศักดิ์ มีเสียง 9 38 3 -52 ตกรอบ
PS110229 นางสาวจิรามิล เกตุยินดี 0 2 48 -52 ตกรอบ
PS110127 นายวชิรวิทย์ แกล้วการไถ 7 31 12 -53 ตกรอบ
PS110105 นางสาวอัมรา มีแสง 6 27 17 -53 ตกรอบ
PS110223 นายภานุพงศ์ บุญเลิศ 5 24 21 -54 ตกรอบ
PS110132 นายกัลปพฤกษ์ หนุนวงษ์ 1 8 41 -54 ตกรอบ
PS110287 นายจตุรพร ศรีโพนทอง 9 40 1 -54 ตกรอบ
PS110173 นายทศพร กุลศัตยาภิรมย์ 9 41 0 -55 ตกรอบ
PS110036 นายเมธา สันแดง 9 41 0 -55 ตกรอบ
PS110082 นางสาวจรัญญา สว่างจิตร์ 9 41 0 -55 ตกรอบ
PS110152 นางสาวนิศามณี พรเรืองมณีกิจ 9 41 0 -55 ตกรอบ
PS110111 นางสาวพลอยไพลิน สอนแก้ว 9 41 0 -55 ตกรอบ
PS110242 นายศรัณย์ จำปาทอง 9 41 0 -55 ตกรอบ
PS110076 นายพงษ์นรินทร์ ประทีปพรศักดิ์ 9 41 0 -55 ตกรอบ
PS110261 นางสาวนูรีซา เปาะมะ 9 41 0 -55 ตกรอบ
PS110372 นายกิติศักดิ์ บุญจูง 9 41 0 -55 ตกรอบ
PS110078 นางสาวเสาวลักษณ์ กลิ่นจันทร์ 5 26 19 -56 ตกรอบ
PS110286 นายวทัญญู แพ่งพร 7 34 9 -56 ตกรอบ
PS110064 นายชัยรัตน์ ทับบุรี 2 15 33 -57 ตกรอบ
PS110016 นายธวัช ดนตรีเสนาะ 1 13 36 -59 ได้เกียรติบัตร
PS110327 นายประจักษ์ อนันตา 8 41 1 -59 ตกรอบ
PS110070 นายวิชาญ แผนสุพรรณ์ 8 42 0 -60 ตกรอบ
PS110202 นางสาววันวิสาข์ วรรณวิจิตร 8 42 0 -60 ตกรอบ
PS110283 นายสุธรรม ธีระวงษ์ไพโรจน์ 8 42 0 -60 ตกรอบ
PS110198 นางสาวสุวรรรณี จุลพันธ์ 8 42 0 -60 ตกรอบ
PS110126 นายคุณากร สุวรรณ์ 8 42 0 -60 ตกรอบ
PS110087 นางสาวชุตินันท์ พิกุลทอง 6 34 10 -60 ตกรอบ
PS110056 นายชัยวัฒน์ สุทาทัศน์ 5 30 15 -60 ตกรอบ
PS110178 นางสาวสุวรรณา ทิมทอง 6 35 9 -61 ตกรอบ
PS110103 นายสรรเสริญ หาญเชิงค้า 4 31 15 -65 ตกรอบ
PS110344 สามเณรสิทธิ์ติพงษ์ อินธรรม 7 43 0 -65 ตกรอบ
PS110144 นางสาวศิวพร แท่งทอง 5 35 10 -65 ตกรอบ
PS110216 นายระพีพัฒน์ ปานดำ 3 27 20 -65 ตกรอบ
PS110125 นายพนมกร สอนมาก 6 42 2 -68 ตกรอบ
PS110187 นางสาวกัญญ์ฐญาณ์ ตั้งเชยวิไล 6 43 1 -69 ตกรอบ
PS110051 นายธีรศักดิ์ ชูปัน 5 44 1 -74 ตกรอบ