รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบแรก ระดับนักเรียน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบแรก ระดับนักเรียน

รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110001 นายประเดิม คำนูเอนก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110050 นายไพฑูรย์ เมธีวราภรณ์ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110051 นายคีรี อโนภัย 21 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110052 นายณัฐสิทธิ์ คันธนาสินชัย 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110053 นายกิตติภูมิ ยืนยั่ง 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110054 นายอมรเทพ ตลุ่มทอง 21 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110055 นายอลงกรณ์ กาติ๊บ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110001 นายรณชัย ดำรงค์ศิลป์ 23 ปวช. ชั้นปีที่ 3
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110002 นายวรินทร วสุวัต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110275 เด็กชายวรวัจน์ วาทกิจ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110002 นายสรชัช พัฒนสมบัติ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110003 นายอดิเรก สัญญะเขื่อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110020 เด็กชายบุญฤทธิ์ พิริย์โยธินกุล 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110007 นายดำรัส อ่อนเฉวียง โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110001 เด็กชายพิชัย สิวะวัฒน์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC110002 เด็กชายพัทธพล บรรเริงศรี 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110008 นางสาวเจนจิรา ทองคำขาว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110003 เด็กชายกาญจนะ สุจโต 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC110004 เด็กชายเสกสรรค์ เนรมิตธนสมบัติ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC110005 นายสรัล อังนวยสินสิริ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110006 นางสาวชนัญชิดา ทองอำไพ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110007 นางสาวเกื้อกาญจน์ นาแป้น 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110008 นางสาวญาณิน เลิศรัตนกิจ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110009 นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110021 นายวสุพล แหวกวารี 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110010 นายธนวุฒิ รัตนดอน โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110009 เด็กชายอิสยา คนโท 16 ระดับต่ำกว่า มัธยมศึกษา
SC110010 เด็กชายพงศธร ทองพรมราช 16 ระดับต่ำกว่า มัธยมศึกษา
SC110011 เด็กชายเจษฎา ลาธิโน 16 ระดับต่ำกว่า มัธยมศึกษา
SC110012 เด็กชายณัฐพล ยอดจะโปะ 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110013 เด็กชายธนากร บวชดอน 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110014 เด็กชายกฤตภาส ทองบุตร 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110015 เด็กชายฐิตินันท์ สังข์ดอน 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110016 เด็กชายสุธี เพ็งตะคุ 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110017 เด็กชายมานิต สุขเจริญ 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110018 เด็กหญิงเจนจิรา ย่อมดอน 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110019 เด็กหญิงธิดารัตน์ ยันจะโปะ 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110022 เด็กชายพิทักษ์ ชุ่มเมืองปัก 12 ระดับต่ำกว่า มัธยมศึกษา
SC110023 เด็กชายชยณัฐ ชายปรุ 15 ระดับต่ำกว่า มัธยมศึกษา
SC110024 เด็กชายชินดนัย แก้ววิเชียร 15 ระดับต่ำกว่า มัธยมศึกษา
SC110025 เด็กชายธรรมรัตน์ ทรงดอน 16 ระดับต่ำกว่า มัธยมศึกษา
SC110031 เด็กชายอดิศักดิ์ พินิจใหม่ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC110032 นายวัฒนา อินทวัฒน์วงษา 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC110033 เด็กหญิงปรียาพร หมอกฤทธิ์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC110034 เด็กหญิงปณิตา ดาวดอน 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC110035 นางสาวจารุภา สุขเจริญ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC110234 เด็กชายนันทวุฒิ หัสดี 16 ระดับต่ำกว่า มัธยมศึกษา
SC110235 เด็กชายอภิเษก ทราบสระน้อย 16 ระดับต่ำกว่า มัธยมศึกษา
SC110236 เด็กหญิงมิรันตี ปุยะติ 16 ระดับต่ำกว่า มัธยมศึกษา
SC110237 นางสาวพรจิรา กิจพงษ์วิริยะ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC110238 นางสาวศิริพร จันทร์ทัน 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC110239 เด็กหญิงนีรนุช หมุนดอน 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC110269 เด็กหญิงนิภาวรรณ ทางดอน 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110007 เด็กชายสุรดิษฐ์ หงษ์ทอง 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SS110008 เด็กชายจักรกฤษณ์ ธรรมดอน 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SS110009 นายชาญเดช ยุพาจะโปะ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SS110011 เด็กหญิงกนกพร เพ็งจันทร์ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SS110015 เด็กหญิงฐิติมา อินทวงษ์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SS110161 เด็กชายศุภฤกษ์ โคตรภูเวียง 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110013 นางณัฏฐ์จีรา ประมาพันธ์ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110276 นางสาววรรณรัตน์ เล่ห์เหลี่ยม 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110277 นายอัครวินท์ สารเล็ก 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110278 นางสาวเนติมา สุร่องช้าง 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110279 นางสาวกวินธิดา ธรรมจักร์ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110280 นางสาวอภิศรา กันทะเสน 21 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110281 นางสาวพิมพ์วิมล สุทธิธาทิพย์ดี 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110282 นางสาวทิติยา ธรรมเนียม 21 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110283 นางสาวปราถนา รุกขชาติ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110284 นางสาวสุวลี จุนวิเชียร 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110285 นางสาวกมลทิพย์ ศิลาอ่อน 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110286 นางสาวกฤษณา ยิ่งสุข 21 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110287 นายณัฐพล พันธุ์หนองแห้ว 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110288 นายณัฐกิตต์ รัตนเคหะ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110289 นายไตรภพ โชติประทุมเวช 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110290 นายพลภัตร พิลาสันต์ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110291 นางสาวสรัญญา อันรักษ์งาม 21 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110292 นายสุทธนา ศรีเจริญสุข 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110293 นายสัตตรัตน์ กาญจโนภาส 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110294 นายชนะชน คิม 21 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110295 นางสาวอุดมลักษณ์ คำวงษ์ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110102 นางสาวนิชกานต์ สุภผลดี 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110112 นายพีรพัฒน์ ศิริธร 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110113 นายปิยชัย ทิพวัน 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110114 นางสาวจิราภรณ์ แซ่เล้า 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110115 นางสาวดรุณี สิงห์ทอง 22 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110116 นางสาวลลิตา อภิฃาติโสภณ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110117 นายศกรณ์ณัฐ ชูชื่น 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110118 นายสราวุธ ทับสมบัติ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110119 นางสาวจารุวรรณ พุ่มพวง 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110120 นางสาวนิภาภรณ์ พร้าวราม 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110121 นายธนพล นาคสัจ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110122 นางสาวกนกวรรณ ชาญเขตธรรม 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110123 นายสุริยะ สัมพันธ์จิตร 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110124 นายอรรภสิทธิ์ กาญจนศศิวิมล 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110125 นายศรัณยู จันทรัตน์ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110126 นางสาวสุนิษฐา แสวงไวศยสุข 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110127 นางสาวกฤษณา ทรงโฉม 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110128 นายรัชชานนท์ ดำรงเจริญ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110129 นายเมธี โรจนพร 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110130 นายศักดา ทองแดง 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110131 นายกิตติพงศ์ วิสูตรธนาวิทย์ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110132 นายเศรษฐา สมนึก 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110133 นายเตวิช วงเวียน 23 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110134 นายชาญชัย มั่นจิต 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110135 นางสาวกุลธิดา กำจัด 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110136 นางสาวไอยลดา วงษาไทย 22 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110137 นางสาวสุกัญญา ใบงาม 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110138 นางสาวยุวลักษณ์ สามนาค 22 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110139 นางสาวนภัสรพี ผันเจริญฐกรกุล 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110140 นางสาวรุ่งนภา แซ่เล้า 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110141 นายเกษม ทิมครองธรรม 22 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110142 นายวัชรินทร์ คงสกุล 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110143 นายสิทธิพงษ์ วัฒนานคร 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110144 นายอิทธิ ทองสุทธิ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110145 นางสาวสาวิณี แพงไพรี 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110146 นางสาวศิวาพร ภาภวิลัย 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110147 นางสาวสุภาภรณ์ คำประสพ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110148 นายชัชชัย มัติพงษ์ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110149 นายอัศม์เดช คำมณี 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110150 นายธนกฤต วรานนท์ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110151 นางสาวณภัทร์ จันทร์สมปอง 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110152 นางสาวอาทิวราห์ นิยม 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110153 นายรณชัย ทองคำ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110154 นายณัฐพล มะโนลา 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110155 นายสมศักดิ์ เด่นเจริญโสภณ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110156 นายขจรศักดิ์ สนรักษา 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110157 นายชัชวาลย์ จินตกสิกรรม 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110158 นางสาวนัยนา พรหมพุฒิพงศ์ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110159 นางสาวขนิษฐา แสงจันทร์ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110160 นายภาสวร แสงเงิน 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110186 นายอนิวัฒน์ จันทร์แปลก 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110187 นายจักรภัทร์ คล้ายจาด 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110188 นายนพดล ศรีเจริญเวชวงศ์ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110189 นายวีระพล สรสิริทรัพย์ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110190 นายพุทธชัย ฤทธิ์งาม 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110191 นายกนกศักดิ์ ลือแก้วมา 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110192 นายปราโมทย์ เหลือวงศ์ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110193 นายอภิชาติ ชื่อโชติ 23 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110194 นายศรนรินทร์ เกตุวัตถา 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110195 นายอนุกูล สุขสมบูรณ์ศิลป์ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110196 นายณัฐกิตติ์ เล่ห์สิงห์ 24 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110197 นายวชิระ อวยพร 23 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110198 นางสาวสายธาร มาศิริ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110199 นางสาวเทพศจิ จันทร์ดำ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110200 นายอนุชา เพ็ชรฉกรรจ์ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110201 นางสาวพนิตา บุญทองสุข 24 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110202 นางสาวนภัสษร สวัสดี 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110203 นายสุทธิพงษ์ ภุมจุรีรัตน์ 23 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110204 นางสาววศินี อาจมณี 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110205 นายศุภวิชญ์ เอกอนันต์ถาวร 23 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110206 นายสราวุฒิ แสงทอง 23 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110207 นายธนากร มวลละออง 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110208 นางสาวศิริวรรณ ผลผลา 25 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110209 นายตะวัน บุญโชติ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110210 นายสรายุทธ เปรมศรี 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110211 นายสุทัศน์ รอดแสวง 23 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110212 นางสาวกันธิชา ตันศิริ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110213 นางสาววาณิสา หลำเจริญ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110214 นายจิรภัทร สร้อยสิ้น 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110215 นายศุกกิจ พัชรากรต์ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110216 นางสาววัลย์ลดา อำไพ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110217 นางสาวนงนาฎ ฟูเกษม 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110015 นายฮาซัน วาเฮ็ง โรงเรียนอิสลามสันติชน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110026 เด็กชายวรพล พรหมวิชัย 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110027 เด็กชายอับบาส สมัครกุล 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110028 เด็กชายอิทธิวัต เมธีสันติ 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110029 เด็กหญิงฮนา อรุณโอษฐ์ 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110030 เด็กหญิงโซนา มะหะหมัด 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110012 นายสาธิต แสงไพจิตร์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SS110013 นายฮุสนี่ มูฮัมหมัดสอิ้ด 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SS110020 นายธันวา มีสันฐาน 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110016 นายกิตติศักดิ์ เปรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110182 นายศตวรรษ ขันธะโฮม 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110017 นายพุทธพร อินอ่อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110036 เด็กชายธรรมกร บุญคุ้ม 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC110044 เด็กชายสุชาครีย์ ศรีสุขพร้อม 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC110045 เด็กหญิงกัลยกร ศิริวงค์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC110046 เด็กชายสุกฤษฏิ์ ศรีสุนทรไท 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC110325 นายกิติวัจน์ แก้ววิเชียร 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110280 นางสาววิศัลยา เกิดเกตุ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS110281 นางสาวสิริรัฐ เอกอัจฉริยา 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS110282 นางสาวจิดาภา ศรีเลิศ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS110283 นายวงศกร ทองอำไพ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110019 นายวิชัย พริ้งมราดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110019 นายวิชชากร กมลพรวิจิตร 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110020 นางนัฏยา ลิ้มไพบูลย์ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110022 นายพิชิต ทองจีน 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110021 นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110047 เด็กชายมนัสวีร์ เทพกิจอารีกุล 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC110048 เด็กชายวสิษฐพล นุคิด 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC110049 นายณรงค์ฤทธิ์ ไชยาคำ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110024 นายบัณฑิต บุปผา 21 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SS110025 นายกรพัฒน์ ปรีชากุล 22 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS110232 นายพลวัตร นิลดาศรี 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS110233 นายนันทกร อุดมมาก 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS110234 นายพชรวิทย์ แสนแก้ว 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110022 นายอภิชาติ พูลสวัสดิ์ โรงเรีนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110037 นายมนัสวิน หาญมงคลชัย 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110023 นางสาวนีรนา แซ่เตียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110038 เด็กชายพัชรพล จอกสมุทร 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC110039 เด็กชายศิระกร ลำใย 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110040 เด็กชายศุภวิชญ์ เกตุมาก 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC110041 เด็กชายสุรกิต วาณิชสัมพันธ์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC110042 เด็กชายตรัยรัตน์ ปัญญาวัฒนานุกูล 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC110043 เด็กชายธาวิน ยุวบูรณ์ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110023 นายบดินทร์ ชินธเนศ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110024 นายจิรเดช เกษหอมเลิศ โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110046 นายพีรภาคย์ มงคลรัตน์ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110047 นายกฤติน นิชานิธิดล 23 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110067 นายฌาณวรุตม์ บุดดา 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110068 นายเบ็ญจพล จารุศิริ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110245 นายนครินทร์ พลูมี 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110246 นางสาวสายฝน อารีสิริกุล 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110247 นายกิตติคุณ เกตุนิธิ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110248 นางสาวสุนทรี เหลืองพานิช 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110249 นางสาววรรณวิสา จุลศักดิ์ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110250 นางสาวพรรณี ไวบุรี 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110251 นางสาวอลิสา สุขเขียว 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110252 นางสาวอุไรรัตน์ เหรียญทอง 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110253 นางสาววราภรณ์ สังข์นำมนต์ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110254 นายณัฐพงษ์ ทวีศรี 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110255 นางสาววรรณศิริ กนกนาค 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110256 นางสาวปรีญาพัชญ์ พัฒนะโชติบูรณ์ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110257 นางสาวพรวิภา ปะนิทานัง 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110258 นางสาวเนตรนพิศ อ่อนประทิว 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110259 นางสาวฉัตรธิดา อิมแสวง 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110260 นายกฤติน นิชานธิดล 23 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110261 นางสาวทิพยสุดา เพิมพิณทอง 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110262 นางสาววรรณวิษา ขาวนวล 22 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110263 นายนภดล คร้ามทิม 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110264 นางสาววิชชุดา พุทธขันธ์ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110265 นายเจตา จอกแก้ว 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110266 นางสาวชัชพร มานะกิจ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110267 นายพงศ์ภัค อำไพพนาสัณฑ์ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110268 นายวัฒนา ภูกองสังข์ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110269 นายธีรพัชร์ บุญประสิทธิ์ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110270 นายวรศักดิ์ บัวเผือนหอม 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110271 นางสาวสุวภัทร นิมมานปรีชากุล 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110272 นางสาวผกากาญจน์ กาญจนจูทะ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110273 นางสาวภัทราพร กนกงาม 22 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110274 นายธนัช ลาภมา 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110275 นายฐิติพัฒน์ ผ่องศรี 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110276 นางสาวเด่นนภา สีเป้ง 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110277 นายชนินทร์ คุ้มพะเนียด 22 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110278 นางสาวจิราภรณ์ บุญธรรม 23 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110279 นางสาวสาวิตรี ศิริอัมพร 23 ปวช. ชั้นปีที่ 2
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110031 นางสาวประพฤติ พิมเสน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110247 นายฤทธิเกียรติ เชาวลิต 21 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110252 นายกิตติศักดิ์ ไวยวรรณจิต 21 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110253 นายศิวะ คงสุภาพ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110254 นายศรัญญู เที่ยงแท้ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110042 นางสาวภัทรวรรณ อนุรัตน์ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS110043 นางสาวเบญญานาท หนูน้อย 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS110044 นายธันว์ธวัช ด้วงใส 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS110045 นางสาวธัญชนก จันทร์สอน 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS110091 นายสุพศิน เงินส่ง 21 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110032 นางสาวจุฬารัตน์ สียา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110073 เด็กชายนันทพันธ์ จงปติยัติต์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC110074 เด็กชายนพพล ตันมณี 20 มัธยมศึกษาปีที่ 2
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110033 นายอนุชา สะเล็ม โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110054 นายชาญชัย สีหนารถนาวา 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110055 นายสิทธิพงษ์ สมศรี 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110056 นายธนกฤต เทพสาร 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110098 นายติณภพ ตันอู่สิน 45 ปวช. ชั้นปีที่ 3
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110034 นายบัณฑิต กำจรเมนุกูล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110140 เด็กชายกิตติศักดิ์ มณีพงษ์ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC110141 เด็กชายนรชาติ ภักดีดินแดน 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110048 นายสิรายุ เลิศสงคราม 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SS110049 นายภควรรธก์ มณีไพโรจน์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SS110050 นายภาณุวัชร อดิสรณกุล 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SS110051 นายวิศรุต เพียรสดับ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SS110052 นายอิศรา มุงคุณ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SS110053 นายไกรวิชญ์ อรัญมิ่ง 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110036 นางกมลทิน พรมประไพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110065 เด็กหญิงปภาวดี เคลือบพ่วง 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SS110066 นางสาวณัฐชนก รวดพวง 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110037 นางอัจฉรา รัตนวงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110086 นายตักกสิลา สายชล 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110087 นางสาวณัฐธยาน์ ธรรมยิ่ง 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110296 นางสาวชญานิศ ไชยรักษ์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110297 นางสาวพิมพิศา สุวัฒนพิเศษ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110038 นายชนารัตน์ คำอ่อน โรงเรียนระยองวิทยาคม มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110298 นายชุติพนธ์ บำรุงจิตต์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110299 นายศตวรรษ ตะยาภรณ์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110064 นายพันแสน บุญยการ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110041 นางนันทวัน ชูเสมอ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110088 เด็กชายวิชยุตม์ เพชรโยธา 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC110089 เด็กชายวุฒิชัย เพ็ชร์ทอง 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC110090 เด็กชายสุขพงศ์ ดาวมณี 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC110091 เด็กชายณัฐชนน แก้วแสน 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC110092 นางสาววิภวานี แซ่ลิ้ม 21 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110093 นายศิวกร เพชรชูช่วย 21 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110094 นายภานุวัฒน์ วิริยะศิริวัฒนะ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110070 นายสุทัส ธนะจันทร์ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS110071 นายปิยวัฒน์ บรมบรรเจิด 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110042 นางสาวจันทนา มณีรัตน์ โรงเรียนลานสักวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110095 นายจักรกฤษณ์ รักเกษตกิจ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110096 นายเกรียงศักดิ์ ผลวิบูรณ์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110097 นายธีรวัต ป้องแก้ว 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110098 นายคมสัณห์ กลมกล่อม 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110099 นายณัฐพงศ์ กิ่งไทร 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110100 นายกิตติพร มรรคผล 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110101 นายวีระชัย มณีฤทธิ์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110102 นายนัฏฐพร เปรมกมล 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110103 นายชโรธรณ์ พุ่มทอง 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110104 นายอนุชิต พานทอง 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110105 นายวันชัย ต่างทอง 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110106 นางสาวทัศนี เสวกวิหารี 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110107 นางสาววิชุดา เที่ยมคำ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110200 นายสุทธินัย ฝักแคเล็ก 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110208 นายณัฐวุฒิ รุททองจันทร์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110043 นายวีระศักดิ์ จอมพงษ์ โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110072 นายมงคลชัย สุโทวา 24 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110076 นายกฤษณ์ ตั้งคาวรกุล 26 ปวช. ชั้นปีที่ 3
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110044 นายวสันต์ เสี้ยมแหลม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110111 เด็กชายณัฐธนสรณ์ ส่งเสริม 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110112 เด็กชายภัทรศักดิ์ บำรุงชัย 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110116 เด็กชายกานต์กวี ประจงจิตร 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110118 เด็กชายภัทรธร ชื่นพัฒนรัฐ 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110119 เด็กชายเมธาสิทธิ์ พิไลกุล 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110120 เด็กชายนภัทร ชัยวิรัตน์ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110176 นายนิติพงษ์ โมครัตน์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110177 นายวรพล พรมเมืองเก่า 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110045 นายนิพนธ์ เชิญทอง โรงเรียนวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110113 นางสาวพิชญาภา หนูแสง 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110115 นางสาวแก้วกมล วงษ์ทัต 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110117 นางสาวเกศชนก วงษ์ทัต 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110121 นางสาวศศิพร บุญมาก 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110122 นางสาวศิริลักษณ์ เพชรนิล 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110123 นางสาวกมลรัตน์ บัวหลวง 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110124 นายโสภณ เลียบดี 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110125 นางสาวหนึ่งฤทัย ส้มภา 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110126 นางสาวฐานิดา สุริยะวงศ์ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110127 นายชัยรัตน์ พวงเงิน 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110128 นางสาวนภสภรณ์ ภูซวง 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110129 นางสาวพนิดา ถาปะนา 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110130 นางสาวอัญชลี ศรีวงค์ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110233 นายธงชัย จันทร์อุปถัมภ์ 23 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110046 นายนายเพชร ตันสังวรณ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110131 เด็กหญิงธัญรดา ตันสังวรณ์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC110219 เด็กหญิงรัชนี บุญละคร 19 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC110220 เด็กชายศุภชัย บุญละคร 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110221 เด็กชายธนากร ศรีวรารักษ์ 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110229 เด็กชายฐาปกรณ์ กันศิริ 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110047 นางสาวเจนจิรา พุฒหยวก โรงเรียนวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110132 นายอานัฐพล รุ่งแผน 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110133 เด็กหญิงศศิน์นิธินันท์ ธนะทวี 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110134 นายพลัฎฐ์ วงค์สาโรจน์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110135 นางสาวนุสรา เซี่ยงจง 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110136 นายพีรเดช มูลเมือง 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110137 นางสาวภิรมย์ภรณ์ รื่นสดงาม 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110255 นางสาวคณิตตา สุวรรณาสรณี 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110256 นางสาวภัทรรักษ์ สงเศส 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110257 นางสาวกมลวรรณ ดวงแข 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110048 นายอุดม สมพร้อม โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทรคุณ" มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110179 เด็กชายชินกฤต เรือนมา 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC110180 เด็กชายศุภกร กล่อมดวงจันทร์ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC110181 เด็กชายนลธวัฒน์ เกิดจันทร์ตรง 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110228 นายวรรณเทพ ฉัตรธงชัย 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS110229 นายชาญชัย แซ่โค้ว 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS110230 นายสุวินัย แก้วแท้ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110052 นางพรพรรณ จิตราทร โรงเรียนนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110138 นายภวินท์ คงคาสวรรค์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110139 เด็กชายศุภกร ม่วงงาม 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110053 นางพัชรี ตราทิพย์ โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110078 นายพิชญกานต์ มาสุข 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110092 นายสิทธิศักดิ์ กาบยุบล 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110093 นางสาวอุมาริน แก่นแสนดี 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110054 นางเกศสุดา พยุงเกษม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110142 นายแสง หนามฟูน 22 ระดับต่ำกว่า มัธยมศึกษา
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110055 นายสุพีรพันธุ์ เกิดพันธุ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110183 เด็กชายอัครพล เปตุมัค 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110184 เด็กชายอานนท์ วงศ์วิจิตร 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110185 เด็กชายพศวัต ทับเปีย 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110186 เด็กชายเอกพล คุ้มญาติ 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110187 เด็กชายสมประสงค์ นาคธรรมชาติ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110188 เด็กชายคณิณ อนุพันธ์ 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110189 เด็กชายศุภวัฒน์ มะลิทอง 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110190 เด็กชายปฏิภาณ อินจีน 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110191 เด็กชายอรสา สุภลาภ 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110192 เด็กชายพันธกร เทพดวงแก้ว 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110193 นางสาวสิริกาญจน์ อักเตี้ยม 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110194 นางสาวชื่นนภา ธนะวงค์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110195 นายพลวัฒน์ อ่ำจำปา 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110196 นายสงกรานต์ สังคง 21 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110207 เด็กหญิงอลิสา บุญเลิศ 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110056 นายทนงศักดิ์ ค้ายาดี โรงเรียนพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110182 นางสาวพรทิวา แหยมนาค 21 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110326 นางสาวขนิษฐา ประเสริฐ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110327 นางสาวธัญญาลักษณ์ คนสนิท 22 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110328 นางสาวชนินาถ มีสุธา 21 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110329 นายจักรวาล แย้มกระจ่าง 22 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110330 นายกิตติชัย จินดาสมุทร 22 ปวช. ชั้นปีที่ 1
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110062 นายชาลี วงษ์รักษ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110240 เด็กชายธนกร คงไทย 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC110241 เด็กชายอภิชาติ ิพิลึก 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC110242 เด็กชายคณนาถ จารุสุขถาวร 19 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC110243 นายนนทนันท์ มั่นคง 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110244 นายธนพล สงฆ์ปรีดา 21 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110245 นายธาณุภัทร มหาเขต 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110162 นายธีรภัทร พานิชการ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS110163 นายปัญจรัฐ วินัยพานิช 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS110164 นายนนทกร ชูอินทร์ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110064 นายพิภพ ชาวนา โรงเรียนวัดกก อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110202 เด็กชายวัชรพงศ์ การัตน์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC110203 นายสุพงษ์สิทธิ์ บัวราด 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC110204 เด็กชายวรัญญู ปัจจัยโย 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC110205 เด็กหญิงดารารัตน์ แซ่เตียว 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110065 นางตรีนุช ทิศเมือง โรงเรียนสตูลวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์จังหวัดสงขลา
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110209 นายศุภกร สุขใจ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110066 นายนิสิต จรูญภาค โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัทภ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110096 นายไท ปังสกุลยานนท์ 22 มัธยมศึกษาปีที่ 6
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110068 นายปุรเชษฐ์ รอดคำแหง โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110175 นายชุติเดช บุญโญสิทธิ์ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110176 นายอริย คิชิโมโตะ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110177 นางสาวอรุณทิพย์ อุ่มมี 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110178 นางสาวแววตา รักสง่า 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110179 นายพชร การุญจิตต์ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110180 นางสาววิจิตรา ศิริกัญตา 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110069 นางอุทัยวรรณ กิจเคยทำ โรงเรียนราชินี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110215 นางสาวรุจรดา ลิ้มศุภวานิช 20 ระดับอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ม.4
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110099 นางสาวปิยาพัชร เตชะศรินทร์ 20 ระดับอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ม.4
SS110100 นางสาวภาวินี โลจนานนท์ 21 ระดับอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ม.5
SS110101 พุทธิตา คชินทร 21 ระดับอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ม.5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110070 นายรณชัย วิพากย์เดชา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110216 เด็กชายภานุรุจ บุรีนอก 19 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC110217 เด็กชายชาคริต คำมะสอน 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC110222 เด็กชายเวชวิชช จุฑางกูร 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC110223 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศิริเกตุ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110224 เด็กหญิงรุ่งนภา จันทะวงศ์ 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110225 เด็กหญิงกรกมล ขำมาก 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110226 เด็กหญิงพรรณนภา ไร่กลาง 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110227 เด็กหญิงมนิสา กองสอน 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110228 เด็กหญิงสุพรรษา โมลาสิน 18 มัธยมศึกษาปีที่ 1
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110071 นายคุ้มพันธุ์ จันทวัน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110103 นายอดิรุจ นิธิเลิศวิวัฒน์ 20 ระดับอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ม.5
SS110104 นายอาทิตย์ จรรยาวดี 21 ระดับอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ม.5
SS110105 นางสาวขวัญชนก เลาติเจริญ 21 ระดับอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ม.5
SS110106 นายภานนท์ โกสินทร์ 21 ระดับอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ม.5
SS110107 นายนันทชัย กิตติสกุลวงศ์ 21 ระดับอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ม.5
SS110108 นางสาวอรทัย ตั้งสถิตโชติ 20 ระดับอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ม.5
SS110109 นายณัฐพนธ์ มโหฬารกิจ 20 ระดับอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ม.5
SS110110 นายชัชพล คาง 21 ระดับอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ม.5
SS110169 นายณัฐพล เลาติเจริญ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SS110170 เด็กชายอัฐชา หฤทัยพันธน์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SS110171 เด็กชายธรรศ แสงสมเรือง 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SS110172 เด็กชายสรท บุษลา 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SS110173 เด็กชายธิติวัฒน์ นิธิสันถวะดุปต์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SS110181 นายธนภัทร พลดี 20 ระดับอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ม.5
SS110223 นายศราวุธ บุสดี 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SS110224 นายสิรธีร์ แม่นดี 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SS110225 นายจิตรกร พ่วงประภา 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SS110226 นายสิทธิศักดิ์ ศักดิ์ไทย 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110072 นายวิเชียร มหาพรหม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110111 นายนัทธพงศ์ เสน่หา 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110073 นายวิชาญ ฉิมพลีพันธ์ โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110232 นางสาวชลธิชา คงชีวะ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110076 นายปรเมศร์ บุญเสริฐ วิทยาลัยการอาชีพสอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110246 นางสาวสุวรรณี สารเวช 21 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110248 นายพลกร เตชะวิทยะจินดา 21 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110249 นางสาวมณทิพย์ ทองเอก 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110250 นางสาววิภาพร หอมอ่อน 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC110251 นางสาวพรทิพย์ คำมูล 21 ปวช. ชั้นปีที่ 1
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110165 นายสุทธิพงษ์ ชาวยอง 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110166 นายจักรกฤษณ์ ใจพรมมา 22 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110167 นายโชติพงษ์ คำเหมือง 22 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS110284 นายสุขสันต์ เพริดพริ้งตระกูล 22 ปวช. ชั้นปีที่ 2
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110079 นายเสวียน ศิริแก้ว พระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110301 สามเณรอาทิตย์ อุตรชน 21 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110302 สามเณรพชร สิทธิกัน 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110303 สามเณรศิลป์ชัย อุ่นใจ 22 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110080 นายโอฬาร กองจินดา โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110261 นายพงศกร เจริญบุญ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110262 นายสุรเชษฐ ยุวรัตน์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110263 นางสาวภาณุมาศ ชัยศิริ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110264 นายอิทธิกร ช้างโต 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110265 นายพีระวัฒน์ เจริญสินธุ์ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110266 นายพชรพล เรืองธารา 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110267 นางสาวชรีรัตน์ มูลภักดี 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110268 นางสาวจารุวรรณ พานแก้ว 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110311 นางสาวโสมนภา คณะเสน 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110313 นางสาวนิศาชล สาดแก้ว 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110316 นางสาวณิชากร ทองอยู่ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110317 นางสาวพรวิภา เรืองจบ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110323 นางสาวปิยภรณ์ ประสมสาสน์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110083 นางชนิกา นราพงษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110174 นายสิปปกร พิทักษ์พล 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110084 นางนิสสรณ์ เชิญทอง โรงเรียนวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110270 เด็กหญิงจารวี ศิริวัตน์ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC110271 เด็กชายอนุสรา ขันทอง 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC110272 เด็กหญิงอาจรีย์ โออิฐ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC110273 เด็กชายกิตติพงศ์ อินทร์ประเสริฐ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC110274 เด็กชายณัฐวุติ เขือนจันทึก 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110087 นางสาววรรณา ลุนสำโรง โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110218 นางสาวกัญญา สร้อยสุวรรณ 23 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110219 นางสาวเบญจมาศ นิตจัตุรัส 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS110220 นายนายพลวัฒน์ ศรพงษ์ 24 ปวส. ชั้นปีที่ 2
SS110221 นายนายชัยวัฒน์ ลิ้มสันฑาวี 24 ปวส. ชั้นปีที่ 2
SS110243 นายธนิต นาคำ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110088 นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110300 เด็กชายวุฒิพงษ์ กันพนม 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC110304 เด็กชายชินกร ขุนม่วง 17 มัธยมศึกษาปีที่ 2
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110222 นางสาวรัตนา แสนปรางค์ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS110231 นายวิศนุนันท์ พิมพิสาร 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS110244 นายอภิสิทธิ์ จิตรสีดา 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110089 นายมงคล ม่วงน้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110305 นายพุฒิพงศ์ เพียรรุ่งเรือง 21 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110306 นายคฑาวุธ แร่ทอง 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110307 นายศุภชัย กันมาลัย 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110324 นายกฤษณพงษ์ บรรณสี 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110227 นายกรนันทน์ วังแง่ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS110235 นายวสุธร ชูแสงเพชร 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS110241 นายรตน เจียรรัตนสวัสดิ์ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS110242 นายพงศ์พล หนูดอนทราย 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110092 นางรุ่งกานต์ วังบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110310 นายวรัญสรณ์ กรินทราทันต์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110312 นายพลวัต วีระพันธุ์พิสิษฐ์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110314 นางสาวบุษยพรรณ สาวะมูล 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110315 นางสาววิรินธร กันทรวิชัยวัฒน์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110093 นายทองสิทธิ์ กิติราช โรงเรียนน้ำพองศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC110318 นางสาวปลิตา กิมสันติสุข 21 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110319 นางสาวองอร อุยตระกูล 21 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110320 นางสาวเมสนี ทองโคตร 21 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110321 นางสาวสุธีรา ตั้งจิตเจริญสุข 21 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC110322 นางสาวอรรัตน์ มาตาคำภา 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110236 นายชินวิัตร โคตรชุม 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SS110237 นายอุกกฤษณ์ ฐานิตย์สรกุล 21 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT110094 นายสายชล สุขศรี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS110238 นายสิปปภาส สวโรจน์ 22 มัธยมศึกษาปีที่ 6
ประเภทจำนวน
ครู58
นักเรียนClientServerรวม
245226471